maandag 20 mei 2019


Afbeeldingsresultaat voor gezocht bestuur

Beste ouders,


Onze ouderraad is een vereniging van ouders met een groot hart voor alle kinderen van onze school. Wij willen ons engageren om alle kinderen en hun ouders, maar ook de leerkrachten en anderen, bij te springen waar we kunnen, zodat iedereen ten volle van de school kan genieten.

Wat doen we?
De ouderraad fungeert als brug tussen ouders en de school. We streven hierbij naar een goede samenwerking met de directie, gebaseerd op wederzijds respect en een open communicatie.

Het is een groep enthousiaste ouders waar jij, als ouder, steeds terecht kan. We willen een luisterend oor zijn en alle mogelijke vragen, opmerkingen en/of problemen kanaliseren en leggen we voor op onze ouderraad.
Samen met directie en leerkrachten bespreken we wat leeft op school en bekijken we welke initiatieven we  kunnen uitwerken.

Er zijn afzonderlijke werkgroepen die samenwerken rond bepaalde thema’s zoals sociale vaardigheden, verkeer, duurzaam Toverveld, de Tovenaar, communicatie …

We steunen de school financieel en organiseren daarvoor een aantal activiteiten. Dankzij die opbrengsten kan o.a. de Sint langskomen met verschillende kadootjes voor alle klassen. De voorbije jaren hebben we veel verkeersmaterialen aangekocht om verkeersvaardigheden te kunnen oefenen. We zorgen voor een mooi afscheid voor de leerlingen van het 6de leerjaar, organiseren carnaval en ga zo maar door.
We helpen uiteraard ook graag een handje bij activiteiten van de school zelf.


Concreet
Als ouder(s) van een kind in Toverveld, ben je automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad vergadert 6x per jaar.
                               


Om de twee jaar krijgen de leden de kans een nieuw bestuur te verkiezen. In het bestuur zetelen een of twee voorzitters, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester. Indien het voorzitterschap gedeeld wordt, vervalt de positie van ondervoorzitter.

Denk je dat een bestuursfunctie iets voor jou is? Mail dan naar ouderraad.toverveld@gmail.com voor woe 5 juni. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een bestuursfunctie, wordt er gestemd tijdens de laatste vergadering van het schooljaar, op woe 12 juni.

Hieronder een oplijsting van onze bestuursfuncties:

De voorzitter
 • De voorzitter wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.
 • Maakt, in samenspraak met de bestuursleden, de agenda op en mailt deze door naar haar leden, schoolteam en via directie naar alle ouders.
 • Opent en besluit de vergadering. Hij of zij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de ouderraad en waakt over de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Functioneert als draaischijf geholpen door de leden.
 • De voorzitter zorgt voor de open communicatie naar de school, ouders, voogden via verslag dat te vinden is op de website van de school onder de rubriek ‘ouderraad’.
 • De voorzitter van de ouderraad deelt de standpunten van de vergadering mee aan de directeur en aan de schoolraad.
 • verzorgt het onthaal van nieuwe leden. Zorgt ervoor dat nieuwe ouders in de ouderraad zich op hun gemak voelen, geeft hen extra uitleg, maakt een praatje met hen als ze alleen staan.
 • De voorzitter  wordt steeds geïnformeerd van wat er gaande is binnen de werkgroepen in de ouderraad. Voorzitter gaat na of de informatie binnen de werkgroepen voldoende gedocumenteerd is om continuïteit te garanderen.
 • Volgt   acties en onderwerpen op die belangrijk zijn voor de werking van de ouderraad.
 • Coördineert de verschillende activiteiten
  • Maakt de jaarplanning op en stelt in samenspraak met leden de werkgroepen op
  • Vraagt tijdig lokalen, materialen aan voor geplande activiteiten of volgt deze op.
  • Stuurt mails met vraag naar helpende handen voor activiteiten en maakt/volgt werklijsten op.
  • Bestelt affiches, flyers  voor activiteiten.
 • Alle briefwisseling bestemd voor de ouderraad, wordt aan de voorzitter gericht.
 • Beantwoord en/of neemt de nodig acties m.b.t. binnenkomende mails van ouders, leden, overlegorganen,...
 • Kijkt het financiële verslag na en de rekeningen na.
 • De voorzitter heeft samen met de penningmeester een volmacht op de rekening van de ouderraad.
 • De voorzitter krijgt de sleutel(s) voor de toegang tot de gebouwen van de school en is hiervoor verantwoordelijk.
 Ondervoorzitter
 • De ondervoorzitter wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.
 • Staat de voorzitter bij in de uitvoering van zijn of haar mandaat.
 • Vervangt bij belet de voorzitter waar nodig.
 • Zoekt informatie op die nuttig is voor de werking van de oudervereniging
 • Zorgt voor  de bijkomende verzekering via de provincie, indien dit nodig is voor  een activiteit
 • Vertegenwoordigt mee de ouderraad bij de overlegorganen in Herent.  Vertegenwoordiging bij de overlegorganen wordt verdeeld samen met de voorzitter.
 • Verzorgt het onthaal van nieuwe leden. Zorgt ervoor dat nieuwe ouders in de ouderraad zich op hun gemak voelen, geeft hen extra uitleg, maakt een praatje met hen als ze alleen staan.
 • Medeverantwoordelijk bij organisatie en uitwerking  van de activiteiten tijdens het schooljaar

Secretaris
 • De secretaris wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.
 • Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangende verslaggever aangeduid.
 • Maakt het verslag en stuurt dit door naar de voorzitter.
 • Houdt de ledenadministratie bij. Bezorgt dit aan alle leden binnen de ouderraad.

Penningmeester
 • De penningmeester wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.
 • De penningmeester beheert de rekeningen van de ouderraad (taken van de penningmeester worden beschreven in het onderdeel financiën)
 • Bewaakt samen met de voorzitter dat de uitgaven redelijk zijn, de uitgaven ten voordele van de kinderen of school zijn,  bij voorkeur investeren we in duurzaam materiaal.
 • Maakt in het begin een begroting op voor de  activiteiten van het komende schooljaar.
 • Brengt tijdig de voorzitter op de hoogte wanneer een verlies geraamd wordt tijdens het lopende schooljaar, zodat de activiteiten tijdens het schooljaar kunnen bijgestuurd worden.
 • Maakt de nodige afspraken met de verantwoordelijke van de werkgroep en bezorgt de opstart kasse voor elke activiteit.  De penningmeester zorgt steeds voor voldoende wisselgeld bij de activiteiten.
 • Telt het geld na elke activiteit en bezorgt dit aan de bank. Bedragen worden geregistreerd in het financieel verslag.
 • Betaalt tijdig de rekeningen van de ouderraad.

donderdag 4 april 2019

Tovenaar Pasen 2019

De paasvakantie is er bijna.

Ook weer tijd voor een nieuwe Tovenaar met onder meer:

 • Terugblik op carnaval
 • Mama Sofie kwam een workshop geven rond STEM in het 5de leerjaar 
 • De eerste stappen naar een nieuwe speelplaats
 • Ben jij fixie of growie?
 • Marie Jeanne op pensioen
 • ........
Veel leesplezier !

zondag 17 maart 2019

Pizzaverkoop

Nog een weekje om lekkere verse pizza's of pastas te bestellen.Je kan nu ook online bestellen via volgende link
https://goo.gl/forms/xJkaGXAlCnSTAxIy1


Met de opbrengst plannen we alvast onze autovrije Overstraat en dit jaar ook Binnenhof met tal van leuke en educatieve items rond verkeersveiligheid.